Volkan Sucu: “Arapların Edirne’de gayrimenkul alımına ilgisi var ama satış yapmadık”

Volkan Sucu: “Arapların Edirne’de gayrimenkul alımına ilgisi var ama satış yapmadık”

  • Edirne’de ki emlak piyasasını değerlendirirmisiniz?

Volkan Sucu: Edirne’de emlak satışları tamamı ile yabancıya endeksli. Özellikle Türk asıllı Yunanistan vatandaşlarına satış yapıyoruz. Bu aralar Katar ve Sudi Arabistan vatandaşlarından da talepler var lakin onlar konuttan ziyade arazi alımına yönelik irtibat kuruyorlar ama daha her hangi bir satış gerçekleşmedi. Yerli vatandaşlarımızdan ise elinde nakit parası olup konut veya iş yerine ihtiyacı olanlar alım yapıyor. Banka kredisi ile alım yapmak günümüz şartlarında cazip değil. Çünkü 8 – 10 yıl vadeli banka kredisi kullanıldığında ödenen faiz anaparayı geçiyor. Bunun nedeni de Türkiye’de ki diğer şehirlerde satış fiyatlarının gerilemesine rağmen Edirne’de değişiklik olmaması.

  • Yabancı vatandaşlara gayrimenkul satışı yaparken zorluklar yaşıyormusunuz?

Volkan Sucu: Örneğin komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarından sadece Türk kökenli Yunanistan vatandaşlarına Gümülcine’de ki Türk Konsolosluğundan Türk Soylu olduklarına dair belge aldıkları takdirde güvenlik araştırması yapıldıktan sonra satış yapabiliyoruz. Bu süreç 30 gün gibi zaman alıyor. Oysa satanın da alanın da ihtiyacı olduğu için alıp sattığından olumsuzluklar yaşanabiliyor. Araplara satış yapmakta sıkıntı yaşanmıyor ama Edirne’nin sınır bölgesi olduğu için Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarına satış yapmamızda güvenlik nedeni ile süreç ve prosedür açısından zorluklar yaşıyoruz.

  • Yabancıların uyruklu kişilerin ülkemizdeki tapu hakkı nedir? Yabancı uyruklu gerçek kişiler, en fazla kaç hektar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebiliyor?

Volkan Sucu: Yabancıların tapu işlemleri ile ilgili yasal hükümler 2644 sayılı Tapu Kanunu kapsamında 35. maddede yer alıyor. Yabancı uyruklu kimseler, kanuni sınırlara uyulması şartı ile ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz edinebiliyor.

Kanuni sınırlayıcı hükümler:

  1. Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve kiralaması mümkün değildir.
  2. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, en fazla 30 hektar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
  3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
  4. Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler tasfiye hükümlerine tabi olur.

Madde 35- (Yeniden Düzenleme: 29/12/2005-5444/1 md.; Değişik: 3/5/2012-6302/1 md.)

Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde bu maddede yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçümü ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir.

Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ait harita ve koordinat değerleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve bu yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığınca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığınca aynı sürede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra bu fıkra uyarınca gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: