Turan Devletleri Teşkilatı

Teşkilatın adı ve Genel Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “ TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI DERNEĞİ dir.

Kısa adı “TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI” dir.

Teşkilatın merkezi ANKARA’ dır.

Teşkilat, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Teşkilatımızda Kullanacağımız logomuzun dış çerçevesinde altın sarısı zemin üzerine siyah renkli yazı ile “ Turan Devletleri Teşkilatı “ yazısı, iç dairesinde siyah zemin üzerine 16 adet beş köşeli altın sarısı yıldız, siyah zeminli en iç dairede Turan Coğrafyasını gösteren harita üzerine hilal ve yıldız silüeti, haritanın altında Göktürkçe (altın sarısı) Türk yazısı olarak belirlenmiştir.

Teşkilatımızın Amacı

Madde 2-Teşkilat “TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI ” adı altında, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan
ve o ülkenin vatandaşı olan Türk’ler tarafından kurulan ulusal ve uluslararası nitelikte faaliyet
gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda işbirliğini
sağlamak üzere aşağıdaki amaçlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Teşkilatımız çatısı altında yer
alacak gerçek kişi ve sivil toplum kuruluşlarının bağlı bulunduğu devletlerin kanunlarına uygun olarak
faaliyetler göstermek üzere kurulmuştur:

Türkiye ile birlikte tüm dünyadaki Türk’lerin, akraba toplulukların, kendisini Türk olarak gören ve
niteleyen toplum ve topluluklar ile kendisini Türk milletine yakın hisseden diğer toplumlarla iş birliği
içerisinde bilgi, görgü ve teknolojisini geliştirmek; Türk dilini, Türk ’lük şuurunu, örfünü ve töresini
araştırmak, geliştirmek, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birlikte çalışma ortamları
meydana getirmek,

Türk’lerin bulundukları ülkelerde ekonomi, sanat, edebiyat, kültür ve insan hakları alanlarında daha
etkin olmalarını sağlamaya dönük bilgi alışverişi ile teknik işbirliğine imkân hazırlamak ve teşvik
etmek,çıkarlarını belirlemek ve korumak,

Dünya ve bölge barışı için siyasi iktisadi kültürel ve teknolojik çalışmalar yapıp ya da yapılan bu tür
çalışmaları destekleyip, hükumetlerin hizmetine sunmak amacıyla çalışmalar yürütmek. Bölgedeki
devletlere gerekirse rehber olmak, çözüm önerileri sunmak, bu önerilerin faaliyete geçirilmesi için
çalışmalar yürütmek,

Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek insanlığın yararına olan icatları
desteklemek için işbirliği yapmak paylaşmak ve yaymak,

Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerdeki kültür amaçlı kurulmuş vakıf, sendika, cemiyet, dernek,
federasyon ve konfederasyonlarla kültürel ve ekonomik alanda işbirliğini sağlamak.

Teşkilatımız, Türk devletlerinde ve Türk’ün yaşadığı her yerde açılacak şube, bölge başkanlıkları ve
temsilcilikler ile sosyal kültürel ve ekonomik bağ kurmak için katılımların sağlanması ve etkinliklerin
gerçekleştirilmesini sağlar.

Teşkilatımız, Türk Dünyasına tarihine kültürüne ışık olacak arkeolojik kazılarda çalıştaylarda
sempozyumlarda vb. çalışma etkinliklerde yurt içi ve uluslararası alanda ya gerçekleştiren yada
destekleyen olarak bulunur.

Turan yolunda Türk Birliğinin dünyanın en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olarak gerçekleşmesi için
hizmet eder.

Teşkilatımızca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI; Türk dil, tarih, kültür ve sosyal alanlarında ortak çalışma ve
etkinlikler yaparak, ortak fikir ve faaliyet alanı sağlamak için çalışmalar yürütme gayesi ile
kurulmuştur. Teşkilatımız Türk Dünyası hakkında çalışma amacı olan, dernek ilkelerine uyan her
bireye ve kuruluşa açıktır. Teşkilat faaliyet alanı olarak ilk hedefini Türk Dünyası ve üniversiteler
olarak seçmiştir. Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları başta olmak üzere bu amaçlara yönelen her
türlü sivil toplum kuruluşu ve bireyi üye olarak kabul eder. Tamamıyla Türk Dünyası’na hizmet etmek
isteyenlerin ortak alanını, aralarındaki iletişim ağını, gönül birliğini oluşturmayı hedefler. Bu fikirden
hareketle, Türk Dünyası’ndaki üniversiteler ile sivil toplum alanında kurulmuş ve kurulacak olan; ilgi
alanları Türk Dünyası, Avrasya Araştırmaları, Stratejik Araştırmalar, Türk Kültürü, Türk Halk Bilimi,
Türk Birliği, Turan ülküsü vb. Alanlar olan kuruluşları ve öğrenci topluluklarını bir araya getirmek, bu
kuruluşlar ve topluluklar içerisinde yer alan Türk soylu kişilerin kültürel etkileşimini sağlamak
Teşkilatımız bu tüzüğün 2.maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda eğitim, siyasi, iktisadi,ticari,
sağlık, tarihi, kültürel ve teknolojik alanlarda, Türkiye Cumhuriyetinin varlığı, birliği, bütünlüğü ve
bağımsızlığının korunması için çalışmalar yürütür. Türk tarihi, kültürü, turizmi, dili (lehçesi ve ağzı),
töresi ve örfünün korunması yayılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla,
araştırma, gezi, kurs, seminer, konferans ve panel vb. gibi eğitim çalışmaları düzenler.
Türk Kültürünü kapsayacak şekilde eğitim, kültür, sanat, edebiyat dallarında alan araştırmaları
yaptırır, yapılan alan araştırmalarını yaymak yayımlamak amacıyla çalışmalar yürütür.
Teşkilat gerekli gördüğü hallerde uygun görülen yerde Türk Kültürünü anlatan müzeler kurar, bu
kurduğu müzeleri işletir.

Ulusal ve uluslararası boyutta Türk Ata sporlarının (okçuluk, binicilik, güreş, atıcılık, deve güreşi vb.)
geliştirilmesi amacıyla sportif etkinlikler düzenler. Bu spor dallarının araştırılması geliştirilmesi ve
gelecek nesillere aktarılması amacıyla merkezler açar, bu merkezleri işletir, kurslar düzenler, bu
sporların sergilenmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında etkinlikler düzenler, düzenlenen etkinliklere
iştirak eder.

Teşkilatın amacı doğrultusunda Türk Kültürü ile ilgili alan araştırmaları yapar; bunları derlemek,
yaymak ve tanıtmak amacıyla merkezler açar, yapılan araştırmaları kitap haline getirip yayar.
Tamamen Türk iktisadi kültürü olan, Türk Dünyası Ticari İşbirliğini, ekonomi temelinde araştırmak;
töremizde örf ve adetlerimizde iktisadi yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün arttırılmasında aktif
rol alan bu iktisadi sisteme, günlük hayatımızda işlerlik kazandırmak sureti ile uygulama alanları
oluşturur ve yaşatır.
İlk başta Türkiye’de sonra Türk Dünyası ve medeniyet coğrafyamızdaki Türk’ler arasında, esnaf ve
iş adamları nezdinde birliktelikler ve işbirlikleri oluşturmak, iktisadi faaliyetler yapmak, bunların
gelişmesini ve bölgesinde daha etkin hale getirilmesini desteklemek istikametinde iktisadi-ticari
faaliyetler ve çalışmalar geliştirir.

Unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarının (kılıç, kalkan, zırh, bıçak, tarak eğer, semer, deri
işlemeciliği, üflemeli telli, yaylı ve vurmalı her türlü sazlar, v.s. gibi) araştırılması geliştirilmesi ve
gelecek nesillere aktarılması amacıyla merkezler açar, bu merkezleri işletir, kurslar düzenler,
merkezlerde üretilen eserlerin sergilenmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışında sergiler düzenler.
Teşkilat Türk Kültürünün turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapar, gerekirse işletmeler
açar, bu işletmeleri işletir ya da işletilmesini sağlar.

Türk’lerin tarihi ve kültürel varlığını ortaya koyan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
eder, arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturur, Birlik çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlar yapar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarır, belgeseller ve diğer görsel programlar hazırlar.

Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki Türk’lerin birbirleriyle olan iletişimini canlı tutmak için gerekli sosyal
ve kültürel faaliyetlerde bulunur, bu kapsamda tiyatro, kültür merkezi, kütüphane, stüdyo, arşiv ve
diğer eğitim kuramları dâhil milli kültürü koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmaları yapar, bu yönde
faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar, mili ve kültürel nitelikte festival, yarışma, gösteri, sergi, anma
geceleri ve benzeri toplumsal faaliyetler düzenler.

Türkiye’deki ve dünyadaki fuar, festival, seminer, panel, konferans, panayır, şenlik, anma günleri vb.
kültürel etkinliklerin doküman çalışmasını yapar, yaptırır, turistleri ve Türk’leri bu etkinliklerle
tanıştırır. Bu yolla dünya devleti olma yolundaki Türkiye’mizin değişik ülke ve kültürleri tarafından
daha yakın ve sıcak bir ortamda tanınmasını sağlamak amacıyla mahalli bazdaki folklorik ve beşeri
kültür birikimlerinin ulusal ve uluslararası festivallere dönüştürülerek Türkiye ve Türk milletine
sempati duyan kişi ve kuruluşları davet ederek yeni sempati lobileri oluşturur.

Türk’lerin çocuklarının eğitim, sağlık gibi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılacak çalışmalarda
kullanılmak üzere kaynak oluşturmak için yardım toplar, gençlerin yaşadıkları ülkelerde Türk dilini ve
kültürünü muhafaza etmeleri için bulundukları ülkelerde veya Türkiye’de etkinlikler düzenler,
ülkemizde yaşayan diğer kültürlerle uyum içinde birlikte yaşamak için faaliyetlerde bulur.
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul eder.

Bilimsel tarihi, sosyal, teknolojik, kültürel ve ekonomik araştırmalar yaptırır, bu tür araştırmaları
destekler ve bunlardan faydalanır. Bu amaçla verilerin toplanması, değerlendirilmesi; gerçek ve tüzel
kişiler ile eğitim bilim ve kültür hizmetlerinde kullanılması için her türlü eğitim, bilimsel araştırma ve
teknolojik faaliyetler yapar, yaptırır bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, çalışma
yapanlara ayni ve nakdi şeklinde destek sağlar.

Çağımızda meydana gelen sosyal, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve stratejik gelişim ve değişim
ekseninde toplumsal ihtiyaçları araştırır, bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler üretilmesini sağlar.
Amacına uygun olarak Türk kültürü ile ilgili araştırma yapmak için bilim kurulları ve çeşitli ihtisas
komisyonları kurar.

Teşkilat amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,
ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler
kurar ve bunları tefriş eder ve işletir.

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

Teşkilat faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, tamamını veya bir kısmını
satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

Teşkilatın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya
vakıf, dernek, federasyon, konfederasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı
gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki Teşkilat veya kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

Yeryüzünde Türk’lerin sorunlarını, uğradığı haksızlıkları, zulümleri dünyaya duyurmak, yapacağı ve
yaptığı faaliyetleri her platformda dile getirir, lobiler kurar ve bu konuda bilgi doküman araştırma
anket gibi bilgi akışını yayımlamak amacıyla Internet sitesi kurar.

Teşkilatın amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı birliklerden, işçi ve işveren sendikalarından
ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır.

Birliğin amaçları doğrultusunda sağlık, eğitim ekonomi ve kültür alanında yarışmalar düzenler.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Teşkilat ve Vakıfların Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile
görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
Türk’ün yaşadığı her yerde ihtiyaç sahibi soydaşlarına ayni ve nakdi destek sağlar ve bu amaç
doğrultusunda kampanyalar yardım amaçlı etkinlikler ve bağış toplama sistemini oluşturabilir.
Toplanan bağışlar ve destekler amacı dışında kullanılamaz.

Teşkilat, Türk Dünyasına tarihine kültürüne ışık olacak arkeolojik kazılarda çalıştaylarda
sempozyumlarda vb. çalışma etkinliklerde yurt içi ve uluslar arası alanda ya gerçekleştiren yada
destekleyen olarak bulunur.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü kapsam içerisinde projeler yapar, yürütür. Yürüttüğü
projeler Türkiye Cumhuriyetinin kültürel, tarihi, ekonomik, sağlık ve teknolojik yönden fayda
sağlaması esastır.

Başka devletlerin mevzuatına da aykırı olmamak kaydıyla yurt dışında da benzer projeleri yürütür.
Türk kültürünü temsil etmek amacı ile kurulmuş başta Yörük Türkmenler olmak üzere tüm STK’lar ile
birlik çatısı altında işbirliği içerisinde olunacaktır.

Yürütülen projelerden sağlanan hibeler o projenin amacı dışında kullanılamaz. Ancak, proje yürütme
esnasında edinilen demirbaşlar proje bitiminde Teşkilatın Demirbaşına kaydedilir.

Teşkilat, tüzel kişilik olarak sahip olduğu mal varlıklarıyla sadece kendi yükümlülüklerinden sorumlu
olup, üyesi olan tüzel ve gerçek kişilerin yükümlülükleri konusunda sorumluluk üstlenmez. Üye tüzel
kişiliklerin işlemleri Teşkilatın tüzüğüne aykırı veya Teşkilatın bilgisi dışında ise Derneği bağlamaz ve
Teşkilat açısından yükümlülük getirmez. Teşkilat yasalara veya statüsünün aykırı faaliyette bulunan
gerçek ve tüzel kişi üyeleri hakkında gereken yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Aynı şekilde gerçek ve
tüzel kişi üyeleri de Teşkilatın doğrudan yerine getirmesi gereken yükümlülükleri karşısında sorumlu
değildir.

Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerde hem Türkiye Cumhuriyeti
anayasası ve kanunlarına hem de yabancı üye tüzel ve gerçek kişilerin ülkelerinin anayasası ve
kanunlarına uygun hareket eder.

Teşkilatın Faaliyet Alanı

Teşkilat, sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe
üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme
hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Teşkilat başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok
otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Teşkilatın asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe
kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı
ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Teşkilatın şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme
işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze
bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Teşkilat üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Teşkilat tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Teşkilat organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Teşkilattan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia
edemez.

Teşkilat Organları

Madde 6-Teşkilatın organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4- Disiplin Kurulu

Teşkilat Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul,teşkilatın en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Teşkilatın şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı
üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere
nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte
birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu,
genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte
toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek,
üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli
yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile
ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı
yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya
yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Teşkilat organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel
kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar
tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına
teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna
yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,
genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya
oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının
bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar
alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Teşkilat organlarının seçilmesi,

2-Teşkilat tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Teşkilatın diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Teşkilat için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Teşkilat yönetim merkez yürütme kurulu ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan
başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri
için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Teşkilatın federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Teşkilatın şubelerinin açılmasının ve şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim
kuruluna yetki verilmesi,

12-Teşkilatın uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,

13-Teşkilatın vakıf kurması,

14-Teşkilatın fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Teşkilatın en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin
görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu 22 (yirmi iki ) asıl ve 22 ( yirmi iki ) yedek üye Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir karar ile görev dağılımı yaparak başkan, genel
sekreter, teşkilatlandırma başkanı, sayman, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı, genel başkan
yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerini belirler. Genel Başkan vekili öncelikli olarak Teşkilatlandırma
başkanıdır. O da mazeretli ise genel sekreter veya en yaşlı yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki
vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak,

3-Teşkilatın çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek
veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Teşkilatın şubelerinin kurulmasını ve denetlenmesini sağlamak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile
yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Teşkilatın amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Teşkilat organlarının işleyişi ve çalışmalarını yönetmek, kontrol etmek, yönlendirmek,

14-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Merkez Yürütme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkiler

Madde 11- Merkez Yürütme Kurulu Yönetim Kurulunun ataması ile kişi sayısı sınırlaması
olmaksızın oluşturulur Merkez Yürütme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.

Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Merkez Yürütme Kurulu, Teşkilatın işleyişinde gerekli olabilecek kurul, komisyon, platform gibi
yapılanmaların çatısıdır. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu Başkanlığının tevdi ettiği
görevleri gerçekleştirmek ile yükümlüdür. Yönetim Kurulunda imza yetkisi yoktur.MYK toplantılarına
Yönetim Kurulu doğal olarak katılır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
yedek liste sıralamasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin ve şubelerinin derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup
tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulu Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.kendi içlerinde bir
başkan seçerler.Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, derneğin onuru ile bağdaşmayan
eylemlerde bulunan üyelere verilecek cezaları belirlemek ve bu cezalarını Yönetim Kuruluna
önermekle görevlidir.

Disiplin Kurulu, kendisine getirilen konuda, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunmasını ister. Bu istek,
iadeli taahhütlü mektupla duyurulur. Demekte kayıtlı adrese duyuru yapılamadığında, savunma isteği,
Teşkilat merkezinde bir hafta süreyle ilân edilerek ilgiliye duyurulur. Bu duyuru kesindir. Üye yine
savunmasını yapmazsa, Disiplin Kurulu toplayacağı bilgilere dayanarak kararını verir ve Yönetim
Kuruluna önerir. Kendisine Yönetim Kurulunca disiplin cezası verilen üye bu karar hakkında Genel
Kurula itiraz edebilir. Üyelikten çıkartılma kararı Yönetim Kurulunca verilir. İtiraz halinde nihai onay
Genel Kurulca verilir.

Disiplin Cezaları

Madde 14 – Disiplin Kurulunca önerilecek cezalar şunlardır:

a) Uyarma: Üyenin belli bir konuda yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

b) Kınama: Üyenin uygun olmayan davranışlarının kınanmasıdır. Kınama cezası, duyuru panosuna
asılmak suretiyle uygulanır.

c) Üyelikten Çıkarma: Üyelik hakkının kaldırılmasıdır.

Disiplin Kurulu, bir üye için aynı cezaya iki kereden fazla öneremez. Disiplin cezalarında hangi cezanın
verileceği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Yüksek İstişare Kurulu

Madde 15- Yüksek İstişare Kurulu derneğin danışma organıdır. Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu
tarafından seçilen Yüksek istişare Kurulu Başkanı tarafından belirlenen 9 ( dokuz ) üyeden oluşur.

Kurul ilk toplantısını kuruluşundan sonra en geç 1 (bir) ay içerisinde yapar .İlk toplantısında üyeler
arasında görev bölümü yapılan Yüksek İstişare kurulu bir başkan,, bir sekreter ve 7 ( yedi ) üyeden
oluşur.

Kurul kararları Yönetim Kuruluna istişari nitelikte görüş ve teklifler bildirir nitelikte olup Yönetim
Kurulu’nu bağlamaz.

Kurul Başkanı isterse, Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Madde 16- Yüksek İstişare Kurulu Toplantıları Uygulama Usul Ve Esasları

Kurul, asgari 2 (iki) ayda bir olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim kurulunun talep etmesi halinde
kurul başkanının daveti ile olağanüstü de toplanabilir.

Kurul başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul
üyelerine yazılı olarak, Sms veya elektronik posta yoluyla davette bulunur. Gündem önerileri dernek
yönetim kurulu başkanı ve yüksek istişare kurulu başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek
toplantı gündemi oluşturulur. Teşkilat Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Genel Sekreteri de
kurul toplantılarına katılır ancak kararlarda oy kullanamazlar.

Madde 17- Yüksek İstişare Kurulunun Görevleri

Yüksek İstişare Kurulunun görevleri şunlardır:

17.1 Teşkilatın amacına uygun olarak Türk Dünyası ve Turan Coğrafyasının durumunu ve sorunlarını
gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

17.2 Teşkilat amaçlarına en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri
değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

17.3 Teşkilat çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek
ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

17.4 Yönetim kurulunun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

Madde 18-Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulu, Teşkilatın yurt içi ve yurt dışı şube başkanları ve illerimizde temsilci olarak faaliyet
gösteren temsilcilerinden oluşur.Her Bölge başkanı, il temsilcisi ve şube başkanı görevde kaldıkları
sürece Başkanlar Kurulunun daimi üyesidir.Başkanlar Kurulunun Başkanını Yönetim kurulu belirler.

Başkanlar Kurulu Toplantıları Uygulama Usul Ve Esasları

Kurul, asgari 2 (iki) ayda bir olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim kurulunun talep etmesi halinde
kurul başkanının daveti ile olağanüstü de toplanabilir.

Kurul başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul
üyelerine yazılı olarak, Sms veya elektronik posta yoluyla davette bulunur. Gündem önerileri dernek
yönetim kurulu başkanı ve yüksek istişare kurulu başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek
toplantı gündemi oluşturulur. Teşkilat Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Genel Sekreteri de
kurul toplantılarına katılır ancak kararlarda oy kullanamazlar.

Madde 19-Onur Kurulu

Onur Kurulu Türk Dünyası ve Turan Sevdası için çalışmalar yapan, yapanlara destek olan, öncelikli
akademik ve kurumsal kariyeri olmak üzere, tüm gerçek veya Tüzel kişilerin üye olması ile dahil
olabileceği kuruldur. Kişi sayısı sınırlaması yoktur.Onur Kurulu üyelerini tüm organlarımız ve Turan
Sevdamıza gönül verenler Yönetim Kuruluna önerebilir.Onur Kurulu üyeliklerinin kabulüne ve reddine
Yönetim kurulu karar verir.

Teşkilatın Gelir Kaynakları

Madde 20-Teşkilatın gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmayacak olup, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu
miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Teşkilatın genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye
ödentilerinin %50’si iki ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Teşkilat tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması ve konferans vb faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Teşkilatın mal varlığından elde edilen gelirler ve Sponsorluk anlaşmalarından gelecek gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Teşkilatın, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği
ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Teşkilatın Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 21-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden
başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter
tutulabilir.

Teşkilatın ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Teşkilatın defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden
evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Teşkilat adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile
bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il
dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene
kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye
Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter
tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Teşkilatın Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 22-Gelir ve gider belgeleri;

Teşkilat gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Teşkilat gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya
hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Teşkilat giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için
(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler
harcama belgesi olarak kullanılır.

Teşkilat tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya
kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği
EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik
sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form
veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Teşkilat gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de
gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve
yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya
kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,
imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim
kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde,
verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca,
gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve
tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 23- Teşkilatın, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Teşkilat Beyannamesi” dernek yönetim
kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından
ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 24-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim
kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer
alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük
değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni
şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son
şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Teşkilatın edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi

Teşkilat tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce
(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare
amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Teşkilatın yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen)
“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen
değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Teşkilat Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”
doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Teşkilat tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen
otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Teşkilatın İç Denetimi

Madde 25-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim
kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya
yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına
denetim yaptırabilir.

Teşkilatın Borçlanma Usulleri

Madde 26-Teşkilat amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları
ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Teşkilatın Şubelerinin Kuruluşu

Madde 27-Teşkilat, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek
yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen
şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 28-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk
faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü
kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 29- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu Merkez yürütme kurulu, istişare ve
denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, onbir asıl ve onbir yedek,Merkez
yürütme kurulu on altı asil, onaltı yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel
kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın
öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil
Edileceği

Madde 30- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az
iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube
sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yüz (100) üye için bir (1), arta kalan üye
sayısı 70‘ten fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler
aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez
yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege
seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna
seçildiklerinde şubesindeki görevine yeni görevini aksatmadığı sürece devam edebilirler.

Temsilcilik Açma

Madde 31-Teşkilat, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Genel İdare Kurulu Teşkili görev ve yetkileri

Madde 32 – Genel İdare Kurulu , Yönetim Kurulunun Genel Merkez üyesi veya Genel Merkez
delegeleri içerisinden ataması ile yirmi iki ( 22 ) kişiden oluşturulur Genel İdare Kurulu, Genel
Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Yönetim
kurulunda var olan ünvanları kullanır . Genel Kurulda doğal delegedir. Yönetim Kurulu toplantılarına
direkt katılır. İmza yetkisi yoktur.

Genel İdare Kurulunun Görev ve Yetkileri

Genel İdare Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Başkanlar Kurulu yapılanmaların çatısıdır. Genel İdare
Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu Başkanlığının tevdi ettiği görevleri gerçekleştirmek ile yükümlüdür.
Genel Merkez Yönetim Kurulunda imza yetkisi yoktur.Genel İdare Kurulu Üyeleri Genel Merkez
Yönetim Kurulu toplantılarına doğal olarak katılır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 33-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Teşkilatın Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 34-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde
bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI DERNEĞİ ” ibaresi
kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları
ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri
sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara
ödenir. Teşkilatın alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve
borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere
devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en
yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Teşkilatın para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye
kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare
amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Teşkilatın defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi
beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 35-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 35 (Otuzbeş) maddeden ibarettir.


Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.