Av. Süleyman Ferhatoğlu’ndan yeni reform önerilerine destek.

Av. Süleyman Ferhatoğlu’ndan yeni reform önerilerine destek

Av. Süleyman Ferhatoğlu Türkiye Barolar Birliği adına Av. Prof. Dr. Feyzioğlu’nun Adalet Bakanı Gül’e bildirdi yeni reform önerilerine katıldığını söyledi. “30 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi, oluşumuna Türkiye Barolar Birliği’nin etkin katkıda bulunduğu bir yol haritasıdır. Bu yol haritası çerçevesinde bugüne kadar önemli adımlar atılmıştır.

Örneğin;

Düşünce açıklaması içeren suç tiplerinde verilen mahkûmiyet hükümleri, cezanın miktarına bakılmaksızın istinaf sonrası temyiz kanun yoluna da tabi kılınmıştır.

Avukatların görev suçlarında da benzer bir düzenleme yapılmıştır.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı gelmiştir.

Hukuk fakültelerine girişte aranan baraj yüz doksan binden yüz yirmi beş bine yükseltilerek (açıklama: adayın aldığı puan ne olursa olsun, sıralamada yüz yirmi beş bininci veya üzerinde ise yerleştirilmek istediği hukuk fakültesinin kontenjanı boş olsa bile yerleştirmesinin yapılmaması) kalitenin artması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Avukatlar için ihtiyari e-duruşma uygulamasına pilot olarak belirlenen yerlerde ve mahkemelerde başarıyla geçilmiştir.

Avukatlık hizmeti verilen belirli kalemlerde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüş, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmıştır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi enflasyona göre güncellenmiş ve ilk kez Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği davacı – davalı olmadan geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiş, bu sene de benzer şekilde uzlaşma ile kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Pandemi sebebiyle aksayan yargılamada hedef süreler uygulamasının, sonrasında başarılı sonuçlar vermesi beklenmektedir.

Hasar danışmanlık şirketi adıyla faaliyet gösteren ancak kurumsal olmayıp vatandaşlarımızın sigorta alacaklarının büyük kısmına hukuk ve etik dışı yollarla el koyan yapılarla mücadelede sigortalının alacağını şahsen takip etmiyor ise avukat eliyle takip zorunluluğunun ve tahsilatın sigortalı asile bildirilmesi yükümlülüğünün getirilmiş olması çok önemlidir.

Seri muhakeme gibi yeni bir kurum hukukumuza getirilirken müdafiin zorunlu tutulması olumlu olmuştur.

Yeni dönemde gerçekleşmesini dilediğimiz reformlarla ilgili bu yazı hazırlamadan önce tüm barolar ile ve meslektaşlarımıza görüşülüp fikirleri alındıktan sonra hazırlandığını biliyorum.

İcra – iflas hukuku düzenleme ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bir çalışmanın ise yine Barolarımızın ve meslektaşlarımızın desteği ile tamamlanma çalışmalarının devam ettiğini, Adalet Bakanlığımıza kısa süre içerisinde sunulacağına eminim.

Aşağıda, yeni dönemde gerçekleşmesini dilediğimiz reformlar, sorunlar ve çözüm önerilerimiz, tüketici olmayan (ucu açık) bir liste halinde değerlendirmenize sunulmuştur.  Bunları; etkili ve yapıcı iletişim ile güçlendirdiğimiz, ülkemizin, milletimizin ve meslektaşlarımızın yararına geliştirdiğimiz iş birliğimiz çerçevesinde süreç içerisinde hayata geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

KADINA VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET

1- Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ve barolar ortak çalışma yürütmelidir. Mağdurlara adli yardım kapsamında ancak işin ivediliğine binaen maddi durum araştırması yapılmaksızın barolarca avukat görevlendirmesi yapılmalıdır. Mağdur ile mülakat yapan avukat, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle hukuki mücadelede uzmanlaşmış ve bu suçların mağdurları ile iletişim kurma konusunda eğitim almış olmalıdır. Mağdur sürecin hiçbir aşamasında fiziken de yalnız bırakılmamalı, gidilecek tüm resmi makam ve kurumlara adli yardım listesi alt kümesinden görevlendirilmiş avukatıyla gitmelidir. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi kapsamında kadına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarında uzlaştırma yoluna gidilmemesi gerektiği değerlendirilmelidir.

2- İlk yargı reformu paketi kapsamında TBMM’ce yapılan kanun değişikliği ile yürürlüğe giren hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavından geri adım atılmamalı, 2019’da hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere hukuk fakültesi mezunlarının bu sınava tabi olacağı sürekli vurgulanarak hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitelerini artırması zorunluluğuna işaret edilmelidir.

3- İlk yargı reformu paketi çerçevesinde, hukuk fakültelerine girişte aranan eşiğin 100 bine ve ardından 80 bine yükseltilmesinde büyük fayda vardır.

4- Mevcutlar, arzu edilen seviyeye gelinceye kadar, uzun bir süre yeni hukuk fakültesi açılmamalıdır.

5- Hâkim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmelidir.

6- Avukat, hâkim ve savcı olmak isteyen herkese hukuk fakültesi mezuniyeti sonrasında YÖK tarafından görevlendirilen az sayıda üniversite bünyesinde özel açılacak yüksek lisans programını tamamlama zorunluluğu üzerinde çalışılmalıdır.

TBB YENİDEN TEMSİL EDİLMELİ

7- Türkiye Adalet Akademisinin, Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edildiği genel kurulu kaldırılmış, yerine Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulda Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edilmesi sağlanmalıdır.

8- Hakimlerin bağımsızlığını ve teminatını, savcıların teminatını eksiksiz sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu, ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye ayrılmalıdır. Birine Yargıtay Başkanı, diğerine Yargıtay Başsavcısının başkanlık etmesi düşünülmelidir.

10- Vatandaşların adalete erişimini sağlamak ve güçlendirmek açısından hukuki himaye sigortası üzerinde çalışılmalıdır.

11- İstinaf kanun yolunda hükümlerin kesinleşmesi için öngörülen sınırlar, temyiz kanun yoluna gidilebilecek hükümlerin sayısını arttıracak şekilde düşürülmelidir.

12- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurularda verdiği ilkesel nitelikteki kararlara uygun karar verme, hakimlerin terfiinde mutlaka dikkate alınmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bağlılık ilkesinin uygulamada yıpranmamasına özen gösterilmelidir.

13- Stajyer avukatlara avukat yanında ücretli ve sigortalı çalışma hakkı tanınması angarya yasağını ihlal boyutlarına varan önemli bir insan hakları sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.

KARİYER OFİSLERİ AÇILMALI

14- Baroların, stajyer avukatların iş bulmalarını veya kendi bürolarını açmalarına yardımcı olmak için ‘kariyer ofisleri’ açması planlanmalıdır.

15- Kolluk amirliği adaylığına alımların önemli bir yüzdesinin hukuk fakültesi mezunları arasından yapılması, soruşturma evresi adli kolluk faaliyetlerinde hukuk devleti standartlarının yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır.

16- Seri muhakeme kurumunda, seri muhakeme teklifinin uygulamada müdafi huzurunda yapılmasının yerleşmesi bu kurumdan beklenen amaca yani etkin savunma hakkından feragat etmeden iş yükünün azaltılması hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır.

17- Kamuda çalışan avukatların ek gösterge talepleri çözüme kavuşturulmalıdır.

18- CMK ücret tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmelidir.

KDV ALINMASIN

19- Serbest avukatların emekli maaşları 1800 TL civarındadır. Aynı süre çalışıp emekli olmuş bir hâkimin ise emekli maaşı yaklaşık 7 bin TL’dir. Şu durumda avukatların emekli maaşıyla asgari ihtiyaçlarını dahi karşılama imkanları yoktur. Bu durum çözülmelidir.

20- Avukatlık hizmetinin her kaleminde KDV’nin düşürülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişim hakkını güçlendirecektir.

21- Mahkemelerde duruşma saatlerine uyulmaması avukatın çalışma hürriyetini ihlal eder boyuta gelmiştir. Sabah 10.00 duruşmalarına öğleden sonra hatta akşam üzeri girilmesi uzun süredir olağan uygulamalara dönüşmüştür. Çözüm, iş planlamasının doğru yapılması ve ilk duruşmanın verilen saatte açıldığının düzenli olarak denetlenmesidir.

22- Avukatların dosyaya sunduğu delillerin mahkeme tarafından yargılama sırasında bir kez de ilgili yerlerden toplanması muhakemelerin uzamasına neden olmaktadır. Sunulan belgelere ilişkin gerekçe gösterilerek bir uyuşmazlık çıkarılmadığı takdirde bunlar sahih kabul edilmelidir.

KORUYUCU AVUKATLIK

23- Uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini teminen koruyucu avukatlık modelleri üzerinde çalışılmalıdır.

24- İş uyuşmazlıklarında talep eden her işçiye sosyal hukuk devleti ilkesi çerçevesinde adli yardım

25- Tutuklamada katalog suçlar gerekçesiz tutuklama kararlarına sebebiyet vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki katalog kaldırılmalıdır.

26- Uygulamada ceza mahkemelerinde hakimlerin son celseye genellikle kısa karar taslağını hazırlamış olarak gelmeleri müdafinin yaptığı savunmanın etkisini ciddi oranda azaltmaktadır. Hüküm taslağını esas hakkındaki savunmayı dinlemeden hazırlayan hâkim ister istemez ön yargılı hale gelmektedir. Bu sorunun çözümü için sadece hükmün tefhim edileceği, söz alınması ve delil ileri sürülmesi mümkün olmayan bir tefhim celsesi kanunla öngörülmelidir.

SINAVSIZ ARABULUCULUK İMKÂNI

27- 15 yıl avukatlık, hakimlik, savcılık veya hukuk fakültesi mezunu olmak kaydıyla valilik gibi üst düzey idarecilik yapmış olanların temel eğitim almaları kaydıyla sınavsız arabulucu olmalarına imkân sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: