BALGENÇ Kuruldu

 • Türkiye ile Balkanlar arasında bölgesel düzeyde gençler arasındaki iletişimi geliştirmek, işbirliğini artırmak, bölgesel gelişmelerin takip edilmesini sağlamak ve ortak projeler gerçekleştirmek amacıyla “Balkan Gençliği Stratejik İşbirliği Platformu (BALGENÇ)” kuruldu.

Kurucu Başkanlığını Erdem EREN’in yaptığı Platformda halihazırda aralarında Macaristan ve Moldova’nın da yer aldığı toplamda 14 ülkeden yaklaşık 65 kurum ve kuruluştan (siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, üniversiteler, şirketler vb.) temsilciler yer alıyor.

Platform ile bölgesel düzeyde online ve yüzyüze istişare ve icra toplantıları düzenlenmekte olup, önümüzdeki süreçte bölgesel düzeyde online ve yüzyüze projeler gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada; “Balkanlar ya da diğer adıyla Rumeli’yi günümüzde salt tarihsel, siyasal, coğrafi, ekonomik, kültürel ve benzeri yaklaşımlar ve geleneksel tanımlamalarla yeterli ölçüde anlamak mümkün görülmemektedir. Mevcut bu gelenekselcilik başta toplumsal olmak üzere bölgesel iç ve dış dinamiklerin, bu dinamikleri belirleyen bölgesel ve uluslararası aktörlerin, bu aktörlerin bölgeye yönelik strateji ve uygulamalarının ve de birbirleri arasındaki ilişkilerin göz ardı edilmesine ya da eksik ve etkisiz analiz edilmesine neden olmamalıdır.

Gelenekler ya da gelenekselcilik, çağa, modernizme ve gelecek perspektifine karşıt olmadığı gibi bunlarda geleneğe, gelenekselciliğe ve de tarihsel kazanımlar ile tecrübeye karşıt ya da rakip değildir. Gelenek ile gelecek arasında uzlaşı inşa etmek, entegrasyon sağlamak, bütüncül bir yaklaşımla köprü kurmak, Balkanlardaki toplumların ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamını sürdüren Balkan/Rumeli kökenli insanlarımızın bir arada yaşayabilmesine imkân sağlayacak refah ve mutluluk adına önem arz etmektedir.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve bir arada yaşanmaya devam edilebilir geleceği inşa etmenin yolu ise her şeyden önce toplumlar arasında kuvvetli bir iletişime dayanan işbirliğini tesis etmekten geçmektedir. Balkan Gençliği Stratejik İşbirliği Platformu her şeyden önce bu iletişim ile işbirliğini Balkan toplumları arasında gençler düzeyinde inşa edip, geliştirerek yaymak amacıyla kurulmuştur.

Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti devleti yaklaşık 85 milyon nüfusu ile oldukça dinamik bir nüfusa sahipken, benzer şekilde Balkan coğrafyasında da 60 milyonun üzerinde dinamik bir topluluk yaşamaktadır. Bu dinamizmin en temel kaynağı ise gençlerdir. Türkiye’nin yaş ortalaması 33 olup, Türkiye nüfusunun %23’ü 0-14 yaşları arasında, %68’ide 15-64 yaşları arasındadır. Nüfusun %40’tan fazlası yani yaklaşık 40 milyonu ise genç yaş grubuna girmektedir. Balkan nüfusunun da büyük bir çoğunluğu genç nüfus olmasına rağmen bu ülkeler her geçen yıl artan oranda genç nüfustan dış göç vermektedir.

Bugün Balkanlarda yaşayan 60 milyonun üzerindeki nüfusun yaklaşık 10 milyonunu Müslüman topluluklar oluştururken, sayıları henüz çeşitli nedenlerle net olarak tespit edilememiş yaklaşık 1 milyonluk Türk topluluğunda bölgede yaşadığı tahmin edilmektedir. Ayrıca Balkanlarda günümüzde ortak tarihsel hafızamızın yer aldığı birçok akraba toplulukta mevcuttur. Türkiye’de Balkan/Rumeli kökenli nüfusun ne kadar olduğu hep merak celp etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilişi sonrasında başlayan göçlerden günümüze kadar birçok ülkeden yaşanan göçler, ayrıca Türkiye’de doğan nüfusla beraber hesaplandığında hep farklı nüfus sayıları dile getirilmiştir. Türkiye’deki Balkan/Rumeli kökenli nüfus ile ilgili yapılan çeşitli hesaplamalarda “6, 15, 20, 28 ve 32 milyon” gibi nüfus sayıları iddia edilmiştir. Türkiye’de Balkan/Rumeli kökenlilerin yaşadıkları şehirlerin (Edirne, Kırklareli, Çanakkale vb.) nüfusları, büyükşehirlerdeki Balkan/Rumeli kökenlilerin nüfusları, Balkanlardan son 50-70 yılda gelen göçlerin miktarları da toplandığında Türkiye’de çok rahat bir hesaplamayla 10 milyonun üzerinde Balkan/Rumeli kökenli nüfusun yaşadığı görülmektedir.

Aslında önemli olan Balkan/Rumeli kökenlilerin nüfusu değil bu nüfusun toplumsal düzeyde siyasette, akademide, ekonomide, sporda, sanatta, bilim ve teknolojide olan yansıması ya da diğer bir ifadeyle nüfuzudur. Bu nüfuzu sağlamanın yolu olarak önerimiz ise mikro milliyetçilik ya da bireyci vitrin çalışmaları değil bölgesel düzeyde Balkan/Rumeli aidiyetine sahip çıkıp kolektif bir bilinç ile hareket etmektir.

Balkan/Rumeli aidiyetine sahip çıkmanın en temel şartı köken, siyasal görüş, düşünce, sosyal yaşam, dini kaygı gibi farklılıkları bir tartışma konusu etmemektir. Bu farklılıklara saygı duymak ve bu farklılıklara sahip çıkanları dışlamamak Balkan/Rumeli aidiyetini güçlendirecek ve her bir üyenin birbirini benimsemesine katkı sağlayacak tek akılcı ve

vicdani formüldür. Balkan Gençliği Stratejik İşbirliği Platformu’nun tercih ettiği tek yolda bu aklın ve vicdanın ve de samimiyetin yoludur. Platformun faaliyetleri boyunca kabul ettiği, öne süreceği ve de önceleyeceği tek yol Balkan/Rumeli aidiyetine ve gençliğine hizmet etme yoludur.

Balkan/Rumeli aidiyetine Balkan/Rumeli kökenliler gibi bu bölgeye ve Balkan/Rumeli gençliğine ömrünü adamış hatta harcayacak olanlarda aynı oranda gönülden sahip ve bağlıdır. Bu aidiyet sadece doğum ve kan bağıyla sahip olunacak bir aidiyet değildir. Samimiyet ve dava bilincini hisseden ve bu hislerle bölgeye ve Balkan/Rumeli gençlerine hizmet edenlerde Balkan/Rumeli aidiyetinin en doğal sahiplerindendir. Balkan Gençliği Stratejik İşbirliği Platformu’nun en temel amacı Balkan/Rumeli aidiyetinin gençler düzeyinde sahip çıkılarak benimsenmesi, kolektif bilincin oluşması, gençlerin sıkıntılarının tespiti, raporlaştırılması, projelendirilerek uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Platformun bir diğer önemli amacı da Balkan/Rumeli aidiyetine sahip Türkiye’deki gençler ile Balkanlardaki gençler arasında bir işbirliği köprüsü olmaktır.

Platform hem bölgesel düzeyde gençler arasında bir işbirliği zeminin oluşmasına katkı sunacağı gibi bölgesel gelişmelerin gençler tarafından takibine ve buna uygun hareket edilmesine imkân sağlayacaktır. Platform geleneğin en samimi savunucusu, geleceğin en değerli teminatıdır. Aynı zamanda Platform gelenek ile gelecek arasındaki en verimli bağdır. Platformun en temel değerleri dışlayıcı değil bütünleştirici olmak, bireyci değil kolektif bilinçle hareket etmek, mikro milliyetçiliği değil aidiyeti savunmak, vitrini değil samimiyeti öne çıkarmak, söylemi değil uygulamayı önemsemektir.

Platform toplumsal ve siyaset üstü yapısıyla siyasi, ekonomik ve benzeri çıkarlardan kendini münezzeh tutarak Balkan/Rumeli aidiyetinin ve bu aidiyet sahiplerinin ihtiyaçlarını bütüncül bakış açısıyla hep beraber savunmayı bir elzem görmektedir. Balkan Gençliği Stratejik İşbirliği Platformu, Balkan/Rumeli aidiyetinin üstünlüğünü değil, güçlülüğünü ve değerini taşımayı, vurgulamayı ve benimsetmeyi savunmaktadır. Bu aidiyeti yaşayan ve yaşatarak geleceğe taşıyacak olan en değerli varlıkların başında gençleri görmektedir. Platform ömrünü enerji ve faaliyetlerini Balkan/Rumeli aidiyetine ve gençlere hizmet etme noktasında harcayacaktır.

BALKAN GENÇLİĞİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU (BALGENÇ)

ÜYELERİNİN KURUM VE KURULUŞLARI

 1. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Balkan Komisyonu (AK PARTİ)
 2. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM)
 3. Balkanlar Medeniyet Merkezi Derneği (BALMED)
 4. Balkan Kültür Derneği
 5. Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BESADER)
 6. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BALGÖÇ)
 7. Balkan Tour
 8. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
 9. Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü
 10. Beyaz Hareket Derneği
 11. BİSAV Balkan Vakfı
 12. Bosna-Hersek Emmaus Uluslararası İnsani Yardım Derneği
 13. Bosna-Hersek Merhamet Derneği
 14. Bosna-Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
 15. Bosna-Hersek Yardımlaşma Derneği
 16. Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği
 17. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH)
 18. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
 19. Daily Sabah Gazetesi
 20. Demokrat Parti (DP)
 21. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
 22. Hukuk ve Fikir Platformu
 23. İlim Yayma Cemiyeti
 24. İslam Dünyası STK’lar Birliği (Genç İDSB)
 25. İstanbul Rumeli Üniversitesi
 26. İstanbul Ülkü Ocakları
 27. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
 28. Karadağ Türk İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği
 29. Kosova Balkan Postası
 30. Kosova Dardania Üniversitesi
 31. Kosova İdea Derneği
 32. Kosova Gazetaere
 33. Kosova Yenilikçi Türk Hareket Partisi (KYTHP)
 34. Kuzey Makedonya Alaca Derneği
 35. Kuzey Makedonya Köprü Derneği
 36. Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP)
 37. Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü Derneği
 38. Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi (THP)
 39. Kuzey Makedonya Türk Milli Birlik Hareketi Partisi (TMBH)
 40. Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (MATÜSİTEB)
 41. Kuzey Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi
 42. Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi
 43. Kuzey Makedonya Vardar Press
 44. Liberal Demokrat Parti
 45. Memleket Partisi
 46. Milliyet Gazetesi
 47. Milliyetçi Hareket Partisi
 48. Moldova Gagavuzya Yazarlar Birliği
 49. Mütekabiliyet Platformu
 50. Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu (RUBAFED)
 51. Rumeli Platformu
 52. Rumeli Siyaset Platformu
 53. Rumeli Türkleri Vakfı
 54. Sırbistan Belgrad Üniversitesi
 55. Sultangazi Belediyesi
 56. Türkiye Balkan Kadınları Platformu
 57. Türkiye’de Okuyan Kosova’lı Öğrenciler Birliği
 58. Trakya Rumeli ve Balkanlar Gönül Birliği Dernekler Platformu
 59. Türkiye Balkanlar Gençlik Ağı
 60. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı
 61. Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi
 62. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
 63. Yeniden Refah Partisi
 64. Yunanistan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB)
 65. Yunanistan Türkleri Derneği (YUNTÜRK)” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir