Gurbetçiler Türkiye Ne Kadar Ne Getirebilir?

0

Gurbetçiler Türkiye Ne Kadar Ne Getirebilir?

  • Gurbetçi sezonunun yaklaştığı günlerde soru ve cevapları ile Türk Gümrüklerinden hangi miktarda neler getirebileceğinizi, gümrüklerde yaşayacağınız sıkıntıları soru ve cevapları ile araştırdık.

A-YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TAŞITLAR

A-1. Emeklilik belgesi olarak neler kabul edilmektedir ?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere, emekli olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilen ve elçilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümeli belgeler emeklilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

A-2-. Emekliler için son bir yıl içerisinde 185 gün kalma şartı kaldırıldı mı?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az 185 gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranılmaz.

ÖRNEK

01.01.2015 tarihinde yurt dışında emekli olan bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı emekli olduktan sonra bu tarihte Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu kişi 28.09.2016 tarihinde yurt dışına çıkarak 30.09.2016 tarihinde aracı ile birlikte Türkiye’ye gelmesi halinde, yurtdışında yerleşik olmadığı halde, aracına 30.09.2018 tarihine kadar süre verilerek geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye girişine izin verilir.

A-3. Emeklilik belgesi ile giriş yaptıktan sonra gümrük idaresinin vermiş olduğu son çıkış tarihini doldurmadan son bir yıl içerisinde 185 gün yurt dışında kalma şartına takılmadan giriş çıkış yapılabilir mi?

Sürelerinin tamamını kullanmadan, taşıtıyla Türkiye’den çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye’ye girişlerinde, bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.

ÖRNEK :

01.09.2016 tarihinde aracı ile Türkiye’ye giriş yapan yurt dışında emekli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aracı için 01.09.2018 tarihine kadar geçici ithalat kapsamında izin verilmiştir. Bu kişi 01.02.2017 tarihinde aracı ile birlikte yurt dışına çıktıktan sonra 01.03.2017 tarihinde tekrar aracı ile birlikte Türkiye’ye giriş yaparsa bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaksızın giriş işlemleri yapılır.

A-4. Son bir yılda 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlanmamasına rağmen Türkiye’ ye yabancı plakalı bir araç ile giriş yapılabilir mi?

Türkiye’de kalış süresinin tamamının kullanılmış veya yerleşim yeri şartını sağlamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile geçici ithalat izni verilir.

ÖRNEK :

Aracının Türkiye’de kalma süresi 01.01.2017 tarihinde sona eren Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik bir kişi, bu tarihte aracı ile birlikte yurt dışına çıkıp, yine aracı ile birlikte 01.02.2017 tarihinde Türkiye’ye gelir ise yılda bir kez olmak şartıyla 01.03.2017 tarihine kadar aracını Türkiye’ye sokabilir.

A-5. Bir yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır?

Bir yıl hesabı yapılırken Türkiye’ye geliş tarihinizden 365 gün geriye doğru gidilerek, son 365 gün içerisindeki giriş-çıkış kayıtlarınıza bakılarak hesap yapılır. Örneğin 02.06.2016 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş iseniz 02.06.2015 ile 02.06.2016 tarihleri arasındaki 1 yıl süre içerisinde nerede bulunduğunuza bakılır.

Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirme hakkınız bulunup bulunmadığını öğrenmek için web sitemizin “süre hesaplama uygulaması” başlığı altındaki hesaplama tablosu uygulama talimatı ile birlikte kullanılabilir.

A-6. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen otomobil Türkiye’ de başka birinin pasaportuna nakil ettirilebilir mi?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithali yapılan taşıtların, geçerli bir vekâletname ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine, vekâlet veren ve vekâlet alan kişilerin bulundukları yere en yakın gümrük idaresine birlikte müracaatı halinde izin verilir. Vekalet alan ve vekalet veren her iki kişinin de yurtdışında yerleşik olması şartını sağlaması gerekmektedir. Bu işlemin, haklı sebepler haricinde aracın yurtdışına çıkarılmadan önceki son 15 gün içerisinde yapılmış olması gerekir.

A-7. Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

a-Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler  ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname, -vekalet veren ile vekalet alanın da yurtdışında ikametli olması gerekmektedir.-

b-Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylattıkları belgeler,

c-Uluslararası Tur İttifakı-AİT ve Uluslararası Otomobil Federasyonu-FIA üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

d-Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

e-Kiralanmak suretiyle -rent a car- getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir.

A-8. Sigorta poliçesinde TR ibaresinin üzerinin çizilmiş olması durumunda poliçe  geçerli sayılır mı?- Sigorta poliçem hangi durumlarda geçersiz hale gelir?

Sigorta poliçesinin süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması -yalnızca Avrupa yakasında geçerliliği olduğu belirtilen sigorta poliçeleri gibi- veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında -green card-carte verte- Türkiye rumuzu “TR” ibaresinin üzerinin çizilmiş olması, ayrıca poliçenin elle doldurulması halinde sigorta poliçesi geçersiz sayılır.

A-9. Yurt dışında yerleşik olma durumunun sağlanmaması halinde teminat kapsamında aracımın Türkiye’ye girişini yapabilir miyim?

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği -Seri No:1- hükümleri uyarınca mümkün değildir.

A-10. Yurtdışında vekalet ile getireceğim aracın sahibi 1 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Ancak ben 2 yıldır ilk kez Türkiye’ye geleceğim. Bu aracı vekaletname ile Türkiye’ye getirebilir miyim?

Hayır. Taşıtın mülkiyet sahibi dışında olan başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda hem vekâleten taşıtı getiren hem de araç sahibinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olması gerekmektedir. Bu durum sistem üzerinden kontrol edilir ve  her ikisinin de şartı sağlaması durumunda taşıtın girişine izin verilir.

A-11. Yurtdışından getirmiş olduğum yabancı plakalı aracımı, Türkiye’de vekaletname ile başkasına bırakıp yurtdışına çıkabilir miyim?

Hayır. Yurtdışından getirmiş olduğunuz aracı, bırakacağınız hak sahibi olan kişi ile birlikte en yakın gümrük idaresine başvurarak kendi pasaportunuzdan diğer pasaporta aktarma işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

A-12. Geçici ithalat rejimi ile Türkiye getirmiş olduğum aracıma verilen sürenin bittiği tarihten sonra süre uzatımı yapmam mümkün müdür?

Herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanması halinde süre uzatım talebinde bulunulabilir. Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır.  Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.

A-13. Yurtdışında ikamet etmekte olan Türk uyruklu vatandaşım. Leasing şirketinden kiralamış olduğum aracımla Türkiye’ye gelmek istiyorum. Aracımla yurtta kalabileceğim süre ne kadardır?

Finansal kiralama sözleşmesinde yer alan süre kadar süre verilmektedir. Ancak bu süre 2 yıldan fazla olamaz.

A-14. Yurtdışından Türkiye’ye vekaletname ile araç getirmek istiyorum. Vekaletnamenin Türkçe olması zorunlu mu?

Vekaletname hangi dilde hazırlanmış olursa olsun Türkçe tercümesi gerekmektedir.

A-15. Yabancı plakalı aracımla Türkiye’ye geldim. Aracımı Türkiye’de bırakarak acil olarak yurtdışına gitmem lazım. Ne yapmam gerekiyor.

Aracınızı en yakın gümrük idaresine teslim ederek yurtdışına çıkabilir ve geldiğinizde tekrar aracınızı üzerinize kaydettirerek kullanabilirsiniz.

Taşıt gümrük gözetimine bırakılmadan yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği -Seri No:1- kapsamında taahhütname vermek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkış izninin alınması gerekmektedir. Müracaatınızı pasaport polisine değil Gümrüğe yapmanız gerekir.

A-16. Trenle Türkiye’ye giriş yapan yolcuların Türkiye’de kaldıkları süreler daha sonra araç getirmesi halinde göz önünde bulundurulur mu?

Turistik kolaylıktan faydalanılarak kişisel muafiyet kapsamında yurda getirilmek istenen yabancı plakalı araçlar ile ilgili olarak, araçların ve şahısların günleri ayrı ayrı hesaplanır. Bu hesaplamalara şahısların, trenle, uçakla, adlarına yabancı plakalı araç kaydı yapılmadan yurda gelerek kaldıkları süreler dahil edilir.

A-17. Aracımla birlikte OPTİMA EXPRES treniyle seyahat etmem halinde istenilen belgeler nelerdir? Yabancı plakalı araçların trenle gelmiş olsa dahi kalış süresi aynı mıdır?

Kişisel muafiyet kapsamında Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçlarla ilgili olarak optima treni ile gelse de yapılan işlemler ve istenilen evraklar aynıdır. Yapılan işlemler ile istenilen evrakların listesine ilişkin detaylı bilgiye Yolcu Rehberi  linkinden ulaşabilirsiniz.

A-18. Optima treni ile getirilecek yabancı plakalı araç için de ön beyan uygulamasını kullanabilir miyiz?

Evet kullanabilirsiniz.

A-19. Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yaptığım aracımla ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda hangi belgeler gerekmektedir?

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da cumhuriyet savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile kaza durumu belgelendirilir.

A-20. Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yaptığım aracımın çalınması durumunda üzerimdeki kaydın düşümünü talep edebilir miyim?

Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çalınması hâlinde ilgililer tarafından, çalınma olayına ilişkin emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belge ve mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılığından alınacak belgelerle gümrük idaresine müracaat edilerek, taşıtın kayıtlardan düşümü istenebilir.

A-21. Bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük müdürlüklerinde yapılabilmektedir?

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Gümrük Müdürlüklerinde yapılmaktadır.

A-22. Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında işlem yapmaya yetkili gümrük idareleri nerelerdir?

Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formuna kayden taşıt getirecek kişilere, geçici ithal iznini vermeye ve işlemleri yerine getirmeye bu kişilerin bulunduğu yere en yakın gümrük idaresi yetkilidir. Birden fazla gümrük idaresinin bulunduğu yerlerde bu tür işlemleri yapmaya yetkili gümrük idaresi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce belirlenir.

A-23. Ambara bıraktığım aracım için ek süre talebinde bulunabilir miyim?

Ambarda aracınızın bekleme süresi 3 ay olup, aracınızın ambarda bekleme süresi dolmadan ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunarak süre uzatım talebinde bulunabilirsiniz.

A-24. Ambara bıraktığım aracımın süresini ne kadar uzattırabilirim?

Talebinizin uygun bulunması durumunda en çok 3 aya kadar süre uzatımı yapılır.

A-25. Ambara bıraktığım aracımı ambardan hangi günler alabilirim?

Geçici olarak ambara bırakılan araçlar hafta içi, mesai saatleri içerisinde -resmi tatiller hariç- alınabilmektedir.

A-26. Yurt dışından gelen kargolarla ilgili olarak gümrük idaresinden bilgi alınabilir mi?

Hayır.

A-27. Türkiye’ de yazılmış olan trafik cezaları gümrükte görülmekte midir?

İlgili emniyet birimlerince bir bildirim olması durumunda sistem tescil işlemleri esnasında uyarı vermektedir.

A-28. Yerli plakalı araçla yurt dışına çıkış yaptıktan sonra yabancı plakalı römork bağlayarak Türkiye’ye giriş yapılabilir mi?

Hayır. Yerli plakalı taşıtlar ile yabancı plakalı taşıtların kaydedildiği sistemlerin farklı olması, ayrıca yabancı plakalı römorkun yurda getirilmesinde İthalat Rejim Kararında yer alan hükümlerin uygulanması gerektiğinden mümkün değildir.

B-MUAFİYETLER

B-1. Yolcu beraberi eşya muafiyeti uygulamasında 3 gün yurt dışında kalma şartı var mı?

Kara sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapan yolcuların eşya muafiyeti hakkından yararlandırılması için gerekli olan 3 gün yurtdışında kalma şartı kaldırılmıştır. Ancak, yolcu beraberi eşya muafiyetinden bir ay içerisinde en fazla 10 defa yararlanılması mümkündür.

B-2. Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak sigara muafiyet hakkım ne kadar?

Her bir yolcu için tütün ve türün ürünlerinde;

1- Sigaralar………………………………………………………………..400 adet+200 adet 2011/39

2- Sigaralalrın -her biri 3 gr. dan ağır olmayan purolar-……..100 adet

3- Puro………………………………………………………………………50 adet

4- Kıyılmış tütün -200 yaprak sigara kağıdı ile-………………250 gr.

5- Pipo tütünü…………………………………………………………….250 gr.

Not: Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

B-3. Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak alkollü içecek muafiyet hakkım ne kadar?

Her bir yolcu için alkol ve alkollü ürünler için;

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler …………….1 lt.

2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler …….. 2 lt.

Not: Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

B-4. Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak kozmetik ürün muafiyet hakkım ne kadar?

600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi getirilebilmektedir.

B-5. Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak gıda ürünlerinde muafiyet hakkım ne kadar?

1- Çay…………………………………1 kg.

2- Çözülebilir hazır kahve……..1 kg.

3- Kahve……………………………..1 kg.

4- Çikolata…………………………..1 kg. -Şeker ve/veya Çikolatadan toplam 2 kg. 2011/39 Genelge-

5- Şekerden mamul yiyecek….1 kg.

B-6. Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak elektronik/dijital eşya muafiyetim ne kadardır?

1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon 55 ekrana -55 ekran dahil- kadar

2- Birer adet video kamera -10 adet boş kaseti ile birlikte- ve fotoğraf makinesi -hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte-

3- Bir adet GPS yön bulma cihazı

4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları -flash bellek, harici hard disk dahil-

5- Bir adet radyo veya radyo-teyp

6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD

7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu -yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet-

B-7. Yurt dışından yolcu beraberi muafiyeti kapsamında ne miktar ve değerde eşya getirebilirim?

Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.

Her bir yolcu için uygulanan toplam eşya muafiyetinin kıymeti 430 Avro’dur. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır. Her bir yolcu için 430 Avro, 15 yaşından küçükler için 150 Avroyu aşan eşyalar ile ilgili olarak kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, aşan miktar için  belirlenen oranda tek ve maktu vergi alınır.

B-8. Yurt dışından gelirken muafiyet hakkı kapsamında gümrüksüz satış mağazalarından alınabilen içki ve sigarayı yurt dışından getirebilir miyim? Bunun bir sınırı var mıdır?

Muafiyet hakkı kapsamında gümrüksüz satış mağazalarından alınabilen içki ve sigara yurt dışından getirilebilir, ancak bu durumda gümrüksüz satış mağazasından alışveriş yapılması mümkün bulunmamaktadır.

B-9. Yurtdışında yaşıyorum, evcil hayvanlarım var. Türkiye’ye gelirken tüm evcil hayvanlarımı yanımda getirebilir miyim?

Yolcu beraberinde olmak kaydıyla getirebileceğiniz hayvanlar; kedi, köpek ve kuş türlerinden 2’şer adet ve 10 adet akvaryum balığı -veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla- ile sınırlıdır.

B-10. Tren ile yolculuk yapanların beraberinde getirebilecekleri eşyalar ve sınırları nelerdir? Trenle seyahat etmeleri sebebiyle ayrıca bir muafiyet hakları var mıdır?

Gümrük mevzuatı gereği trenle seyahat eden yolculara ayrıca bir muafiyet hakkı tanınmamıştır. Yurtdışına giriş-çıkış yapan tüm yolcuların beraberinde getirebilecekleri şahsi ve hediyelik eşyalar ile miktarlarına ilişkin bilgiye sitemizde yer alan www.trakya.ticaret.gov.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

B-11. Kurban bayramında et getirebilir miyim?

Hayır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince her türlü et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin yurda getirilmesi yasaklanmıştır.

B-12. Yurtdışında uzun yıllardan bu yana çalışmaktayım. Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek istiyoruz. Kapıkulede yoğunluk yaşandığı zamanlarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye girişlerde alternatif Gümrük Kapısı var mı?

Yolcu sezonunda Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünde yoğunluk olması halinde  Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapacak gurbetçilerimiz Hamzabeyli ve Dereköy Gümrük Müdürlüklerini alternatif olarak kullanılabilirler. Yunanistan’dan Türkiye’ye girişlerde ise İpsala ve Pazarkule Gümrük Müdürlükleri kullanılabilir.


Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Sizinle ne düşündüğümüzü paylaştığımız gibi, sizin düşüncelerinizi de duymak istiyoruz! Yorumunuzu paylaşın, geri bildiriminizi bekliyoruz!

Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et